- جمعه 24 اسد 1399
August 14, 2020

پایگاه خبری افغان نیوز

صنعت قالين بافى در نيمروز با رکودمواجه شده استصنعت قالين بافى در نيمروز با رکودمواجه شده است

قالين "بلوچى" که از صنايع مهم ولايت نيمروز مى باشد و از شهرت جهانى برخوردار بوده است، اکنون اين صنعت با رکود مواجه شده است.


به گزارش افغان نیوز به نقل از پژواک، عدم توجه به قالين بافى، مهاجرت ها به خارج از کشور ونبود توجه نهاد های کمک رسان در ولايت نيمروز، از دلايل عمدۀ رکود اين صنعت در اين ولايت گفته مى شود.
حاجی ملنگ رسولی يکتن ازتاجران قالين در ولايت نيمروز گفت زمانی که قالين های بلوچی توسط زنان نيمروزى بافته می شد، شهرت جهانی داشت؛ اما سال های جنگ، مهاجرت ها به خارج کشور، کم توجهی به زنان قالين باف و بيشترشدن فقر، سبب شده که  اين صنعت باخطراز بين رفتن مواجه گردد.
وی افزود: "قبل از کودتای هفت ثور ١٣٥٧ قالين های بلوچی مخصوصا قالين مدد خانی، شهرت جهانی داشت که حتی به کشور های اروپايی صادر می شد؛ اما اکنون به علت عدم حمايت  زنان قالين باف و بيشترشدن  قالين های ماشينی، بازار اين صنعت روبه زوال است."
اين تاجرقالين هرچند ميگويد که در بعضی مناطق اين ولايت، صنعت قالين بافی کاملا از بين رفته؛ اما درعين حال ازبرخى مناطق ولسوالی هاى  چاربرجک، کنگ و چخانسور يادکرد که اين صنعت  درآنجا به ندرت بافت مى شود.
زهراى ٥٠ ساله يک تن از زنان قالين باف دراين ولايت گفت: "سابق بازار قالين خوب بود؛ زيرا تار و وسايل بافت قالين را طور قرضه از دکان داران می گرفتيم و پس از فروش  قالين، پول قرضه را مى داديم؛ اما حالا قالين های ماشينی خارجى بازار کار ما را کاملا ازبين برده است."
وى از حکومت خواست که امکانات و وسايل بافت در اختيار قالين بافان قرار داده شود؛ تا اين صنعت زنده بماندو مشکل اقتصادى قالين بافان نيزحل گردد .
قالين فروشان درشهرزرنج نيز کمرنگ شدن بازارقالين بلوچى را تاييد ميکنند.
محمد جاويد بهرامی يک تن از اين قالين فروشان گفت: "درگذشته قالين بلوچى بازار خوب داشت؛ اما اکنون قالين هاى ايرانى، ترکى، عربى و چينايى بيشتر خريد و فروش مى شود و قالين هاى بلوچى فروش ندارد."
موصوف افزود: "فعلادر بازار حدود يک فيصد، قالين های بلوچی ساخت نيمروز خريد و فروش مى شود، قالين بلوچی کيفيت  خيلی بالا دارد؛ اما بخاطر بلند بودن قيمت آن، هر کس توان خريد آن را ندارد ، قيمت يک قالين بلوچی ساخت نيمروز، حداقل برابر به قالين های خارجی است؛ اما نظر به کيفيت و دوام، ده برابر قالين های خارجی عمر می کند."
شيما محمدی يکى از مسوولان در رياست امور زنان ولايت نيمروز، گفت هرچند در سال های قبل کورس های قالين بافی در اين رياست داير شده؛ اما کافى نبوده است؛ اما درحال حاضرهيچ موسسه و  نهاد کمک کننده وجود ندارد که زنان قالين باف اين ولايت را تحت حمايت خود قرار دهد.
موصوف در ادامه گفت که قالين دست بافت، هزينه گزاف برمى دارد؛ اما قالين های ماشينی ارزانتر در بازار عرضه مى گردد، که اين امر سبب شده تا مردم بيشتر به خريد قالين هاى ماشينى رو آورند.
موصوف نيز تاکيد کرد که اگر صنعت قالين بافى دراين ولايت حمايت نگردد، با گذشت زمان کاملا از بين خواهد رفت .
اين مقام محلى درعين حال گفت که رياست امور زنان، اين توانايی مالی ندارد که زنان قالين بافت را حمايت کند و قالين های شان را به بازار های خارجی بفرستد.
ازسويى هم انجنيرمحمدسميع والى نيمروز، با آنکه ميگويد که اداره محلى همواره زنان اين ولايت را به بافت قالين تشويق کرده است؛ اما خاطرنشان کرد: "متاسفانه وسايل و امکاناتى در اختيار اداره محلى قرار ندارد که در اختيار زنان قالين باف قرار بدهد."
والى نيمروز، از نهادهاى کمک کنندۀ غيردولتى خواست که در اين راستا کمک و همکارى نمايند؛ تا صنعت قالين بافى که يکى از صنعت هاى ديرينۀ نيمروز است دوباره رشد کند.

برچسب

قالین بافی ،نیمروز ،اقتصادی و دارائی،افغانستان

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما