- جمعه 24 اسد 1399
August 14, 2020

پایگاه خبری افغان نیوز

طرح تعدیل قانون حق دسترسی به اطلاعات در جلسه کابینه تأیید شدطرح تعدیل قانون حق دسترسی به اطلاعات در جلسه کابینه تأیید شد

ریاست جمهوری اعلام کرد که در نشست کابینه، طرح تعدیل قانون حق دسترسی به اطلاعات تصویب شده است.


به گزارش افغان نیوز ، در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است، کابینه بعد از بحث همه‌جانبه، دیروز طرح قانون دسترسی به اطلاعات را مورد تائید قرار داده است.
بر اساس خبرنامه، در نخست وزیر عدلیه طرح قانون دسترسی به اطلاعات را به جلسه ارئه کرد و گفت که طرح متذکره در پنج فصل و ۴۱ ماده مورد تائید کمیتۀ قوانین قرار گرفته است.
وی هدف آن را تأمین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات از ادارات، حصول اطمینان از شفافیت، تقویت فرهنگ اطلاع رسانی، مشارکت مردم در حکومت‌داری و حساب‌دهی از اجراآت ادارات و مبارزه علیه فساد اداری، رعایت مادۀ نزدهم اعلامیه  جهانی حقوق بشر و تنظیم طرز تقاضا و ارایه اطلاعات بهتر عنوان کرده است.
بر اساس خبرنامه، سپس معاون دوم ریاست‌جمهوری مؤظف شده تا به همکاری وزارت عدلیه طرح قانون متذکره را با درنظرداشت ایجاد کمیسیون برای مدت سه سال در مرکز و ولایات نهایی کند.

برچسب

کابینه،تعدیل ،تصویب،،دولتی،سیاست،افغانستان

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما